Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalı okuma anlama metinleri

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için okuma-anlama metinleri üzerinden uygulayabileceğiniz faydalı etkinlikler…

1- Ne Okuyacağız?

Me­tinle ilgili resim, fotoğraf, ka­­ri­katür, grafik gibi gör­sel un­­sur­­lar­ gösterilir.

Öğ­ren­cinin bunlar hak­kında düşünmeleri ve oku­­yacakları ile ilgili tah­­min­de bu­lun­ma­sı is­tenir.

—————

2-Ne Çağrıştırıyor?

Metnin başlığından ha­­re­­ket­­le beyin fırtınası yapılır ve söy­le­nen­­lerden konu ile ilgili olanlar sınıf­lan­dırılır.

—————

3-Bir Cümlem Var:

– Öğrenciyi konuya ha­­­zır­­­­lamak için konuyla ilgili başka kay­nak­lardan alın­mış bir cümle veya paragraf oku­­nur. Öğrencinin bu alıntı üzerine ko­nuş­­­ma­ları sağlanır.

—————

4-Seslendirme:

– Pazara giden bir ailenin satıcılarla yap­tığı konuşmalar, aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirirler.

Oluş­tu­rulan metin, şahıs kadrosunun ka­rak­ter özelliklerini yansıtacak şekilde okunarak canlandırılır.

—————

5-Resimleme:

– Öğrenciye bir metin ve­ri­­lir. Verilen metinler okunur. öğrenci metni özetler.

Daha sonra bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin gi­riş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlen­dirir ve me­tindeki uygun cümleleri resme yerleştirir.

—————

6-Bulmaca çözme:

– Okunan metinlerden öğrenilen kelimelerle oluşturulmuş değişik yapılardaki bulmacalar çözülür.

—————

7-Kelime Küpü:

– Öğrenciye bir kelime küpü verilir.

Me­tinde kar­­şılaşılan kelimeler, kü­pü­n farklı yüzlerine ya­zı­lır.

Her kelimeye farklı puanlar verilir.

Küp zar gi­bi sırayla atılarak öğrenciden gelen ke­li­me­ler­le ilgili birbirinden farklı cümleler oluş­tur­ma­la­rı istenir.

—————

8-“Canlanan Hikâyeler”:

Öğrenci biri be­ğen­di­ği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hi­kâ­ye­­deki şa­hıs veya varlık kadrosundan birinin ye­rine ko­yar.

Hi­kâyenin konusuna ve can­lan­dır­dı­ğı şahıs veya var­lığın özelliğine uygun kendi bakış açısından hi­kâ­yeyi anlatır.

—————

9-Çözüm üretme:

– Metinde ortaya ko­nan so­run­la­ra “Ben ol­say­dım…” ifadesiyle çö­züm aranır.

—————

10-Tamamlama:

– Metinden uygun cümleler seçilerek se­bep ve so­nuç bildiren uygun ifa­delerle ta­mamlanır.

—————

11-Pandomima:

– Metindeki olay sözsüz olarak can­landırılır.

—————

12-“Farkını Bul! ”:

Öğrenciye farklı şiir ve düz ya­zı metinleri dinletilir.

Bu metinler söyleyiş ve ahenk unsurları yönünden farklılıkları be­lir­ti­le­rek karşılaştırılır.

Karşılaştırma sonunda şiirin özel­likleri belirlenir.

—————

13-Konuşma Balonu doldurma:

– Metinde geçen ko­nuy­la/te­may­la ilgili verilen karikatürlerdeki ko­nuş­ma ba­lon­­­­­ları doldu­rul­ur.

—————

14-Yap-boz:

– Metin parçalara ayrılır. Ka­rışık olarak verilen bölümler kronolojik sı­raya göre düzenlenir. Düzenlenen metin özetlenir.

—————

15-“Gündemdekiler”:

– Okunan bir metnin ya­zarıyla ha­yalî bir söyleşi yapılır.

—————

16-Kavram kutusu:

– Konuyla ilgili kav­ram­­la­rın yazıldığı kartlar, ku­tu­ya atılır. Çocuk ­seçtiği kav­ramla ilgili araştırma ya­par­ ve­­­ araştırma so­nuç­larını paylaşır.

—————

17-Oyunlaştırma:

– Metinde geçen bir de­yim ve­ya ata­sö­züy­le ilgili oyun ha­zır­lanır.

—————

18-Kavram haritası:

– Me­tin­de kar­şı­la­şılacak olan kav­ram­lar iliş­ki­len­di­ri­lerek ha­ri­ta oluş­tu­ru­lur.

—————

19-Haber sunma:

– Konuyla ilgili hazırlanan haber metni okunur.

—————

20-“Beni dinler misin?”:

– Öğren­ci­ tarafından seslendirilen hi­kâ­ye, fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan bir CD dol­durulur.

CD’ye bir isim bulunur. CD kapağı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

—————

21-Şifre çözme:

– Ke­li­me­le­rin anlamı bulunarak pa­rag­raf içine gizlenmiş olan­ şifre çözülür.

—————

22-Eşleştirme:

– Aynı an­lam özelliğine sahip ke­li­me­ler eşleştirilir.

—————

23-Sınıflandırma:

– Aynı konuları işleyen deyimler gruplandırılır.

—————

24-Tasvir etme:

– Me­tin­de geçen yer, farklı yön­­­­­leri ele alınarak tasvir edilir.

—————

25-Röportaj yapma:

– Me­tin­deki şahıs veya varlık kad­rosuyla hayalî röportaj yapılır.

—————

26- Grup tartışması:

– Ana fikir çerçevesinde ikili, dört­lü veya daha fazla gruplar ha­linde tartışma yapılır.

—————

27- Film şeridi oluş­tur­­ma:

– Metindeki olay­lar­­­ bir film şeridi hâlinde s­ı­ra­lanır.

—————

28- Sorun çözme:

“Ne yap­malı?” sorusuna ce­vap­ aranır.

—————

29- Fark etme:

– Metinde an­lam bü­tün­lü­ğünü bozan pa­ragraf, kelime ve cümle bulunur.

—————

30- Metin oluşturma:

– Ka­rı­şık olarak verilen duygu ve­ düşünceler sıraya ko­nu­la­rak­ metin oluşturulur.

—————

31- Tamamlama:

– Yarıda kesilen fıkra veya hikaye ta­mamlanır.

—————

32- Reklam metni oluş­tur­ma:

– Okunan me­tin­den ha­reketle reklam metni oluş­turulur.

—————

33- Tasarlama:

– Konuyla ilgili görsel materyaller hazırlanır.

—————

34- Küme oluşturma:

– Metindeki düşün­ce­ler­le kendi düşünceleri arasındaki ortak ve farklı yönler bulunur; ortak özel­­lik­­ler kesişim kümesine yazılır.

—————

35- Canlandırma:

– Okunan­ ­me­tindeki şahıs ve varlık kadrosu canlandırılır.

—————

36- Görsel rapor ha­zır­la­ma:

– Şahıs ve varlık kad­ro­su­nun­ çizimleri yapılır.

—————

37- Birleştirme:

– Karışık olarak verilen cümleler an­lam­lı bir metin oluşturacak biçimde ye­niden düzen­lenir.

—————

38- Hikâye anlatma:

– Okunan metne benzer bir hikâye oluşturulup anlatılır.

—————

39- Zihin haritası oluşturma:

– Metnin anlatım biçimini oluşturan tartışma ifadeleri birbiriyle iliş­ki­len­dirilir.

—————

40- Araştırma:

– Okunan metnin yazarının / şairinin biyografisi/otobi­yografi­si ­okunur.

—————

41- Ritim tutma:

– Okunan şiirin ahengine uygun olarak ritim tutulur.

-Gazete ve de­r­gi­ler­deki­ insan yüz­le­rin­in­ ifa­de­le­ri yorumlanır.

-Bir fotoğraf veya sa­nat değeri olan bir resim yo­rum­lanır.

42- Küme oluşturma:

– Metindeki şahıs ve varlık kadrosunun ortak ve farklı yönleri bulunur; ortak özel­­likler kesişim kümesine yazılır.

—————

43- Çelişkili olanı bulma:

– Metinde verilen bilgiler arasından birbiriyle çelişenler tespit edilir.

——————-

Beğendiyseniz sizler de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz…

EN ÇOK İZLENENLER

Çocuklar neden değersizlik duygusu yaşar?

Eğitimci yazar Dr. Özgür Bolat anlatıyor... Çocuklar neden değersizlik duygusu yaşar? Başarı mutluluk getirir mi? Video oynatıcı yükleniyor... Lütfen bekleyiniz...

Boşanmayı çocuğa kim, nasıl söylemeli?

Evliliklerde boşanma süreci... Boşanmayı çocuğa kim, nasıl söylemeli? -Prof. Dr. Üstün Dökmen Ayrıca aşağıdaki videoyu da izlemenizi öneriyoruz... "Boşanma kararı çocuklara nasıl açıklanabilir?" -Psikolog İrem Polat

Geçmişteki kırgınlıkları gidermenin 5 yolu!

Geçmişteki kırgınlıkları gidermenin 5 yolu!

Çocuklarınızı “besici” mantığıyla yetiştirmeyin!

Çocuklarınızı "besici" mantığıyla yetiştirmeyin! Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ebeveynlere tavsiyeler... Videoyu izledikten sonra daha fazla kişinin faydalanması için arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Dilerseniz 2. videodan programın tamamını  izleyebilirsiniz. Videonun tamamı:

Öksürükten kurtaran doğal şurup tarifi!

Soğuk algınlığı başta grip olmak üzere öksürüğü de beraberinde getiriyor. Havaların soğumasıyla birlikte  bir türlü geçmek bilmeyen öksürükler günlük yaşantımızı olumsuz etkileyebiliyor. Dr. Feridun Kunak, Turp...

Erkeğin beynini nasıl yönetirsiniz?

Kadınlar erkeğin beynini nasıl anlar? Kadınların 9 Hatası ! Sosyolog, Pozitif Psk. Danışmanı, Erdem Taşkınsu,  kadın beyninin erkek beynine gönderdiği hatalı gibi görünen sinyalleri anlatıyor... Erdem...

Cep telefonu alınan çocuklar…

Çocuklar ve akıllı telefonlar... Çocuğa cep telefonu ne zaman alınmalıdır? Çocuklarda akıllı telefon ve internet kullanımı... Kendimizi ve çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından nasıl koruyabiliriz? Daha fazla kişinin faydalanması için...

Emreden çocuğu eğitmek…

Emreden çocuğu eğitmek... Çocuklarının evde ve ev dışında fazlaca emreden, baskı kurmaya başlayan bir çocuk olduğu farkeden ebeveynler neler yapmalı? Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ebeveynlere tavsiyeler. Daha...

Arkadaşınıza gönderin!