Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için faydalı okuma anlama metinleri

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için okuma-anlama metinleri üzerinden uygulayabileceğiniz faydalı etkinlikler…

1- Ne Okuyacağız?

Me­tinle ilgili resim, fotoğraf, ka­­ri­katür, grafik gibi gör­sel un­­sur­­lar­ gösterilir.

Öğ­ren­cinin bunlar hak­kında düşünmeleri ve oku­­yacakları ile ilgili tah­­min­de bu­lun­ma­sı is­tenir.

—————

2-Ne Çağrıştırıyor?

Metnin başlığından ha­­re­­ket­­le beyin fırtınası yapılır ve söy­le­nen­­lerden konu ile ilgili olanlar sınıf­lan­dırılır.

—————

3-Bir Cümlem Var:

– Öğrenciyi konuya ha­­­zır­­­­lamak için konuyla ilgili başka kay­nak­lardan alın­mış bir cümle veya paragraf oku­­nur. Öğrencinin bu alıntı üzerine ko­nuş­­­ma­ları sağlanır.

—————

4-Seslendirme:

– Pazara giden bir ailenin satıcılarla yap­tığı konuşmalar, aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirirler.

Oluş­tu­rulan metin, şahıs kadrosunun ka­rak­ter özelliklerini yansıtacak şekilde okunarak canlandırılır.

—————

5-Resimleme:

– Öğrenciye bir metin ve­ri­­lir. Verilen metinler okunur. öğrenci metni özetler.

Daha sonra bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin gi­riş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlen­dirir ve me­tindeki uygun cümleleri resme yerleştirir.

—————

6-Bulmaca çözme:

– Okunan metinlerden öğrenilen kelimelerle oluşturulmuş değişik yapılardaki bulmacalar çözülür.

—————

7-Kelime Küpü:

– Öğrenciye bir kelime küpü verilir.

Me­tinde kar­­şılaşılan kelimeler, kü­pü­n farklı yüzlerine ya­zı­lır.

Her kelimeye farklı puanlar verilir.

Küp zar gi­bi sırayla atılarak öğrenciden gelen ke­li­me­ler­le ilgili birbirinden farklı cümleler oluş­tur­ma­la­rı istenir.

—————

8-“Canlanan Hikâyeler”:

Öğrenci biri be­ğen­di­ği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hi­kâ­ye­­deki şa­hıs veya varlık kadrosundan birinin ye­rine ko­yar.

Hi­kâyenin konusuna ve can­lan­dır­dı­ğı şahıs veya var­lığın özelliğine uygun kendi bakış açısından hi­kâ­yeyi anlatır.

—————

9-Çözüm üretme:

– Metinde ortaya ko­nan so­run­la­ra “Ben ol­say­dım…” ifadesiyle çö­züm aranır.

—————

10-Tamamlama:

– Metinden uygun cümleler seçilerek se­bep ve so­nuç bildiren uygun ifa­delerle ta­mamlanır.

—————

11-Pandomima:

– Metindeki olay sözsüz olarak can­landırılır.

—————

12-“Farkını Bul! ”:

Öğrenciye farklı şiir ve düz ya­zı metinleri dinletilir.

Bu metinler söyleyiş ve ahenk unsurları yönünden farklılıkları be­lir­ti­le­rek karşılaştırılır.

Karşılaştırma sonunda şiirin özel­likleri belirlenir.

—————

13-Konuşma Balonu doldurma:

– Metinde geçen ko­nuy­la/te­may­la ilgili verilen karikatürlerdeki ko­nuş­ma ba­lon­­­­­ları doldu­rul­ur.

—————

14-Yap-boz:

– Metin parçalara ayrılır. Ka­rışık olarak verilen bölümler kronolojik sı­raya göre düzenlenir. Düzenlenen metin özetlenir.

—————

15-“Gündemdekiler”:

– Okunan bir metnin ya­zarıyla ha­yalî bir söyleşi yapılır.

—————

16-Kavram kutusu:

– Konuyla ilgili kav­ram­­la­rın yazıldığı kartlar, ku­tu­ya atılır. Çocuk ­seçtiği kav­ramla ilgili araştırma ya­par­ ve­­­ araştırma so­nuç­larını paylaşır.

—————

17-Oyunlaştırma:

– Metinde geçen bir de­yim ve­ya ata­sö­züy­le ilgili oyun ha­zır­lanır.

—————

18-Kavram haritası:

– Me­tin­de kar­şı­la­şılacak olan kav­ram­lar iliş­ki­len­di­ri­lerek ha­ri­ta oluş­tu­ru­lur.

—————

19-Haber sunma:

– Konuyla ilgili hazırlanan haber metni okunur.

—————

20-“Beni dinler misin?”:

– Öğren­ci­ tarafından seslendirilen hi­kâ­ye, fık­ra, şiir, te­ker­le­me, anı, bil­me­ce, atasözü veya özlü sözlerden oluşan bir CD dol­durulur.

CD’ye bir isim bulunur. CD kapağı tasarlanır. Reklam afi­şi ha­­zır­la­narak satışa sunulur.

—————

21-Şifre çözme:

– Ke­li­me­le­rin anlamı bulunarak pa­rag­raf içine gizlenmiş olan­ şifre çözülür.

—————

22-Eşleştirme:

– Aynı an­lam özelliğine sahip ke­li­me­ler eşleştirilir.

—————

23-Sınıflandırma:

– Aynı konuları işleyen deyimler gruplandırılır.

—————

24-Tasvir etme:

– Me­tin­de geçen yer, farklı yön­­­­­leri ele alınarak tasvir edilir.

—————

25-Röportaj yapma:

– Me­tin­deki şahıs veya varlık kad­rosuyla hayalî röportaj yapılır.

—————

26- Grup tartışması:

– Ana fikir çerçevesinde ikili, dört­lü veya daha fazla gruplar ha­linde tartışma yapılır.

—————

27- Film şeridi oluş­tur­­ma:

– Metindeki olay­lar­­­ bir film şeridi hâlinde s­ı­ra­lanır.

—————

28- Sorun çözme:

“Ne yap­malı?” sorusuna ce­vap­ aranır.

—————

29- Fark etme:

– Metinde an­lam bü­tün­lü­ğünü bozan pa­ragraf, kelime ve cümle bulunur.

—————

30- Metin oluşturma:

– Ka­rı­şık olarak verilen duygu ve­ düşünceler sıraya ko­nu­la­rak­ metin oluşturulur.

—————

31- Tamamlama:

– Yarıda kesilen fıkra veya hikaye ta­mamlanır.

—————

32- Reklam metni oluş­tur­ma:

– Okunan me­tin­den ha­reketle reklam metni oluş­turulur.

—————

33- Tasarlama:

– Konuyla ilgili görsel materyaller hazırlanır.

—————

34- Küme oluşturma:

– Metindeki düşün­ce­ler­le kendi düşünceleri arasındaki ortak ve farklı yönler bulunur; ortak özel­­lik­­ler kesişim kümesine yazılır.

—————

35- Canlandırma:

– Okunan­ ­me­tindeki şahıs ve varlık kadrosu canlandırılır.

—————

36- Görsel rapor ha­zır­la­ma:

– Şahıs ve varlık kad­ro­su­nun­ çizimleri yapılır.

—————

37- Birleştirme:

– Karışık olarak verilen cümleler an­lam­lı bir metin oluşturacak biçimde ye­niden düzen­lenir.

—————

38- Hikâye anlatma:

– Okunan metne benzer bir hikâye oluşturulup anlatılır.

—————

39- Zihin haritası oluşturma:

– Metnin anlatım biçimini oluşturan tartışma ifadeleri birbiriyle iliş­ki­len­dirilir.

—————

40- Araştırma:

– Okunan metnin yazarının / şairinin biyografisi/otobi­yografi­si ­okunur.

—————

41- Ritim tutma:

– Okunan şiirin ahengine uygun olarak ritim tutulur.

-Gazete ve de­r­gi­ler­deki­ insan yüz­le­rin­in­ ifa­de­le­ri yorumlanır.

-Bir fotoğraf veya sa­nat değeri olan bir resim yo­rum­lanır.

42- Küme oluşturma:

– Metindeki şahıs ve varlık kadrosunun ortak ve farklı yönleri bulunur; ortak özel­­likler kesişim kümesine yazılır.

—————

43- Çelişkili olanı bulma:

– Metinde verilen bilgiler arasından birbiriyle çelişenler tespit edilir.

——————-

Beğendiyseniz sizler de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz…